วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 7 
       อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 13 ตุลาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีมาตรฐานความรู้ตามที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ส. 2548 ระหว่าง วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้

      สมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
หรือ http://testth.ksp.or.th สำหรับครูไทย

หรือ http://testeng.ksp.or.th สำหรับครูชาวต่างประเทศ

     เป็นการรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู ทั้งครูชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนด

     คุณสมบัติของผู้ขอรับการทดสอบ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
     
     สำหรับมาตรฐานความรู้ครูไทย
สามารถเลือกทดสอบมาตรฐานความรู้ จำนวน 9 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย
1) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การจัดการเรียนรู้
4) จิตวิทยาสำหรับครู
5) การวัดและประเมินผลการศึกษา
6) การบริการจัดการในห้องเรียน
7) การวิจัยทางการศึกษา
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ
9) ความเป็นครู

     ส่วนมาตรฐานความรู้ครูชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย
มาตรฐานความรู้ 9 ด้าน รวม 4 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ฉบับที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในห้องเรียน
ฉบับที่ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา และ

ฉบับที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู และความเป็นครู

     สามารถชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยระบบ Teller Payment และระบบ Corporate Banking โดยค่าธรรมเนียมการทดสอบของครูไทย มาตรฐานละ 300 บาท ส่วนครูชาวต่างประเทศ มาตรฐานละ 1,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ทางเว็บไซด์

    ตารางกำหนดการสอบ

    กำหนดทดสอบวันที่ 21 – 23 มกราคม 2554 สถานที่ทดสอบความรู้
ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น และ
ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์คุรุสภา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 4334 – 8 ต่อ 553 หรือเว็บไซต์ของคุรุสภา


หลักฐานที่ต้องแสดงในการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    1. ใบตรวจสอบข้อมูลการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
    2.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฎเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
    ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาครั้งนี้ กรณีไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยเด็ดขาด

    เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้  
    มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์  แต่ละมาตรฐานต้องสอบได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
   
    การออกหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้
    ผุ้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  จะได้รับวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

1 ความคิดเห็น:

  1. เทียบโอนวิชาชีพ ครั้งที่ 9 วันไหน
    ตอบด้วยน่ะค่ะ

    ตอบลบ